Новини сайту

ЕКСПЕРИМЕНТ З УРАХУВАННЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЕКСПЕРИМЕНТ З УРАХУВАННЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Ілин Любомир -
Кількість відповідей: 0

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ З УРАХУВАННЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ.

Університет Короля Данила завжди намагається дослухатися до побажань студентів, рухатись в напрямку студентоцентричного навчання. Крім того, в умовах дистанційного та змішаного навчання назріла об'єктивна потреба активізувати пізнавальну активність студентства. Як наслідок, у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року, у якості експерименту, запроваджується нова система поточного та підсумкового контролю знань студентів. До експерименту залучено 12 дисциплін. Їх перелік наведено за посиланням.

Що собою являє “експериментальна” система оцінювання?

  1. Підсумкова оцінка студента за конкретну дисципліну є сумою балів отриманих за аудиторну роботу та підсумкове оцінювання у вигляді тесту;


Вид оцінювання

Аудиторна робота

Підсумкове оцінювання у вигляді тесту

Максимально можлива кількість набраних балів

60

40 

Мінімально можлива кількість набраних балів

30

20

Як набираються бали

підсумкова оцінка × 12

1 тестове питання = 1.333 бали

  1. Система не передбачає жодних “автоматів”. Усі студенти зобов'язані здати підсумковий контроль у вигляді тесту;

  2. Підсумкова оцінка за аудиторну роботу автоматично нараховується у “Електронному журналі обліку роботи академічної групи”

  3. З метою об’єктивної можливості усіх студентів отримати достатню кількість оцінок за аудиторну роботу, викладачі зобов’язані вжити належних методів навчання та оцінювання, які дозволяють опитати максимальну кількість студентів за одне заняття (дискусії, мозковий штурм, евристична бесіда, тестування, діалог та ін.). Студенти повинні отримати оцінки за 60% і більше семінарських занять;

  4. У випадку пропусків семінарських, практичних чи лабораторних занять, або отримання незадовільної оцінки, студенти зобов'язані їх відпрацювати у термін не пізніше 5 робочих днів до початку заліково-екзаменаційної сесії. У противному випадку всі “н” та незадовільні оцінки будуть виправлені на “0” (нуль);

  5. Усі відпрацювання відбуваються згідно “Графіку прийому відпрацювань занять викладачами кафедри ”, з яким викладач вас ознайомлює усно та розміщує графік у блоці “Політика курсу”, “Загальне” конкретної дисципліни в СДО.

ПРИМІТКА. 1. На час експерименту норма про мінімальну кількість балів отриманих за аудиторну роботу не діє. У випадку успішності експерименту розглядається можливість недопуску студента, що отримав менше 30 балів до підсумкового контролю, та проходження ним повторного вивчення дисципліни. 2. На час експерименту норма про мінімальну кількість балів отриманих на підсумковому контролі (19 балів і нижче) не буде застосована. У випадку позитивного результату від експерименту, студент іде на перездачу.