Анотація навчальної дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ»

 

«Організація судових та правоохоронних органів» – одна з найважливіших дисциплін правового циклу, що викладається у ЗВО України. Досконале знання законодавства нашої держави, що регулює діяльність судових і правоохоронних органів України, є необхідною умовою успішної роботи за фахом.

Цей навчальний курс належить до циклу фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін. Набуті в процесі вивчення дисципліни компетентності підвищать конкурентоспроможність молодих фахівців-юристів на ринку праці.

Метою  вивчення  навчальної  дисципліни,  є  засвоєння  майбутніми  фахівцями  загальної,  вихідної  інформації  про організаційну  структуру  та  функції  органів,  що  здійснюють  правоохоронну та правозахисну діяльність.  Крім  того,  вивчення  тем,  що передбачені  програмою,  забезпечує  засвоєння  порядку  роботи  судів, правоохоронних та правозахисних органів,  завдань,  принципів  їх організації та дiяльностi.

Основне  завдання  навчальної  дисципліни  –  навчити  слухачів правильно  тлумачити  i  професійно  застосовувати законодавство про статус судів,  органів прокуратури,  органів досудового  розслідування,  Державної прикордонної служби України, адвокатів, нотаріусів та інших правоохоронних та правозахисних органів;  дати  студентам чітке уявлення про те, які  функції виконують дані органи, яку вони  мають  структурну  конфігурацію  та  якими  наділені    повноваженнями,  як  взаємодіють  один  з  одним,  іншими державними органами, яке їх соціальне призначення.

Вивчення  навчальної  дисципліни  забезпечує  досягнення  здобувачами  вищої  освіти  програмних  результатів навчання,  які  передбачають  здатність  демонструвати  знання,  розуміння,  застосування,  аналіз,  синтез  та  оцінювання діяльності посадових осіб судових, правоохоронних та правозахисних органів.