Шановні студенти! Вітаю Вас!

Історія вчень про державу і право покликана розкривати закономірності процесу розвитку знань про державу і право, про владу та її призначення, а також формувати політичні та правові ідеали. Історія вчень про державу і право досліджує найбільш загальні теоретико-світоглядні проблеми держави і права в їх історичному розвитку з метою поглибленого пізнання політико-правової дійсності.

Місце дисципліни освітній програмі. Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши такі навчальні дисципліни, як історія держави і права, теорія держави і права.

Цілі та зміст.

Основні завдання:

навчити студентів аналізувати й обґрунтовувати вчення про державу і право різних мислителів з сучасної точки зору.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні знати:

проблеми співвідношення понять держави, права, політики, питання юридичної рівності або станових привілеїв, прав людини, співвідношення особистості та держави, держави та права, політики та моралі, реформи і революції тощо. Знання про різні варіанти вирішення цих проблем і про обґрунтування цих рішень – необхідна частина сучасної політичної й правової свідомості. Змагання ідейних течій, обмін доказами, проблемами дають можливість зжити вузькість й одномірність ідеологічно деформованої свідомості, строго орієнтованої на офіційний світогляд, що панував.

вміти:

застосовувати на практиці ідеї та теоретичні положення; критично осмислювати негативні моменти, які були в політико-правовій думці на тому чи іншому етапі розвитку нашої держави; побачити цінність ідей, доктрин для сучасного творення нашої незалежної держави; сформувати почуття відповідальності за долю нашої держави; побачити особливості української державно-правової думки та її безсумнівний зв’язок із світовою історією вчень про державу і право; аналізувати джерела мислителів, філософів, юристів з питань розуміння держави і права.

Мета дисципліни - ознайомити студентів з державно-правовими ідеями, теоріями, концепціями мислителів, філософів, які мали місце в історії; допомогти сформувати науковий світогляд майбутніх юристів; допомогти студентам самостійно аналізувати суспільно-політичні явища сучасності; ознайомити студентів з історією правової думки від найдавніших часів і до сьогодення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати як  застосовувати в професійній діяльності основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи функціонування національної правової системи; пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

Посилання на онлайн кабінет викладача Гуменюк Т.І. https://meet.google.com/mko-sajb-rnm