Анотація навчальної дисципліни. Національна безпека України як єдина система інтересів особи, суспільства і держави об’єктивно вимагає поліпшення публічного управління та адміністрування в частині кадрового забезпечення спеціалістами, які вміло та кваліфіковано забезпечували вирішення конфліктних ситуацій для підтримки порядку та злагоди у професійній діяльності.

Даний навальний курс дає змогу щодо опанування теоретичних знань і формування практичних навиків для вирішення конфліктних ситуацій під час здійснення професійної діяльності.

Мета: вивчення навчальної дисципліни “Управління конфліктами для потреб публічної служби” є формування у здобувачів вищої освіти професійних компетентностей щодо опанування теоретичних знань і формування практичних навиків для вирішення конфліктних ситуацій під час здійснення професійної діяльності трудових відносин в органах публічної влади, правильному застосовуванні нормативного матеріалу та прийняття необхідного управлінського рішення.

 

Завдання:

–  ознайомити слухачів із сучасними підходами  публічного управління у сфері управління конфліктами: їх специфікою, проблематикою, та системою регулювання;

–      сформувати вміння ідентифікувати й аналізувати підстави виникнення конфліктів та можливі шляхи вирішення спору;

–      формування вміння використовувати сучасні знання з аналізу публічного управління у сфері управління конфліктами в практичній̆ діяльності;

–      дати базові знання щодо правових аспектів державного регулювання  здійснення професійної діяльності трудових відносин в органах публічної влади, правильному застосовуванні нормативного матеріалу;

–      бути готовими до трансформації органів публічного управління на засадах децентралізації та впровадження передового досвіду демократичних країн Європи та світу.

 Предмет: курс, крім теоретичної бази, спрямований на вирішення практичних питань системи управління конфліктами під час проходження публічної служби на підставі світового досвіду демократичних країн Європи та світу.

Згідно з вимогами освітньо-професійних та освітньо-кваліфікаційних програм студенти повинні знати:

–        термінологію, принципи, функції, норми, категорії, стандарти та особливості управління конфліктами для потреб публічної служби;

–        нормативно-правову базу у сфері забезпечення управління конфліктами для потреб публічної служби;

–        принципи і засади управління конфліктами для потреб публічної служби України;

–        тенденції розвитку державного регулювання управління конфліктами для потреб публічної служби в умовах військової та післявійськової економіки.

вміти:

–        застосовувати систему міжнародних та національних правових актів, які встановлюють професійні стандарти публічного управління у сфері управління конфліктами для потреб публічної служби;

–        застосовувати прийоми вирішення проблем в сфері управління;

–        конкретизувати вимоги загальних принципів та норм до конкретних напрямків професійної діяльності сучасної публічної служби;

–        знаходити зв’язок між теоретичним сприйняттям категорій системи публічного управління і їх практичною реалізацією в явищах і вчинках.